Geffen, Kraaijeven

Opdracht:
Landschappelijk inpassingsplan
Opdrachtgever:
Particulier
Expertises:
Stedenbouw, Ecologie en landschap
Omvang:
0,3 ha
Status:
Afgerond

De initiatiefnemer heeft het voornemen om een woonhuis met bedrijfsschuur te realiseren. Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging is gezorgd voor een landschappelijke inpassing. Voornaamste uitgangspunt bij het ontwerp is de verdeling van de locatie in 1/3 ten behoeve van wonen, 1/3 agrarisch en 1/3 landschap/natuurontwikkeling. Het uiteindelijke plan voorziet in een natuurlijke zone aan weerszijden van de woonfunctie. Aan de oostzijde bestaat dit uit een bosje met verschillende streekeigen bomen en onderbeplanting. Aan de westzijde is een mozaïek van velden geïntroduceerd waarbij de velden bestaan uit verschillende graslandmengsels afgewisseld met solitaire bomen en op de achtergrond een kleine houtwal van Zomereiken. Op deze manier is een gelaagdheid in het landschap ontstaan die een diversiteit aan beplanting laat zien en de privacy van de bewoners waarborgt.