Stedenbouw

Iedere plek is uniek en kent haar eigen ruimtelijke, functionele, sociale en ecologische kwaliteiten. Stap één bij het maken van een ontwerp is gevoel krijgen met de plek. Een ruimtelijke analyse schept de kaders en legt de basis voor het ontwerp. Vervolgens kan binnen deze kaders het gewenste (woningbouw)programma ingepast worden. Afhankelijk van de vraag kan het stedenbouwkundig ontwerp bestaan uit een visie of een schetsontwerp tot aan een maatvast verkavelingsplan en/of inrichtingsplan. Vervolgens kunnen wij het plan vertalen naar een juridisch waterdicht bestemmingsplan.

Onze werkzaamheden bestaan uit het opstellen van:

  • Een gebiedsvisie is veelal bedoeld om globaal voor de middellange termijn het ruimtelijk kader voor een toekomstige ontwikkeling in beeld te brengen. Het is een mogelijk streefbeeld van een plangebied op het gebied van wonen, werken, natuur, water en infrastructuur. Welke functies gaat het nieuwe gebied vervullen en welke ingrepen zijn daarvoor nodig? De visie kan verschillende scenario’s omvatten en helpen bij het creëren van maatschappelijk of politiek draagvlak. Het participeren van bewoners en andere belanghebbenden in en rondom het plangebied vormt zo een kwaliteitsvereiste bij het opstellen van de visie. Een vastgestelde gebiedsvisie kan als vertrekpunt dienen bij het opstellen van een of meerdere stedenbouwkundige plannen en/of bestemmingsplan.

  • Een stedenbouwkundig plan of een verkavelingsplan is een ruimtelijke vertaling van de eisen, wensen en ambities. Het stedenbouwkundig plan houdt ook rekening met locatie-specifieke (on)mogelijkheden. In het stedenbouwkundig plan worden onder andere de verkeersontsluiting, openbare ruimtes, groen- en waterstructuren, kavels, bebouwingscontouren en de woningtypologieën vastgelegd. Het plan komt tot stand in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever en eventuele andere stakeholders (gemeenten, bewoners etc).

  • Een inrichtingsplan vormt de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. In een stedenbouwkundig plan bevinden zich (semi)openbare buitenruimten zoals straten, pleinen, parken, watergangen, etc. Deze plekken worden in een inrichtingsplan nader uitgewerkt. In de uitwerking wordt gestreefd naar behoud van de eigenheid van de plek tezamen met een goede ruimtelijke uitstraling en een prettig en veilig gebruik van de openbare ruimte. Vroegtijdige afstemming met onze ecologen en civieltechnische mensen binnen DAGnl draagt bij aan een duurzaam en maakbaar plan.

  • Bij een ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied kan een landschappelijke inpassing vereist worden. Het doel hiervan is de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren en/of de karakteristiek van het landschap te versterken. Op basis van onder andere een locatiebezoek en een (historische) kaartanalyse worden de bestaande patronen, kwaliteiten en kenmerken van het gebied in beeld gebracht. Het plan omvat vervolgens een plankaart met een toelichting. Indien gewenst wordt eveneens beschreven welke soorten bomen en/of andere groenvoorzieningen worden aangeplant en kan het beheer onderdeel uitmaken van het landschappelijk inpassingsplan.

  • Het beeldkwaliteitsplan vormt de verbinding tussen landschap, stedenbouw en architectuur. Het beschrijft de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving en de buitenruimte en vertaalt dit naar toetsbare criteria. Het stedenbouwkundig plan en/of het verkavelingsplan vormt veelal de basis voor het beeldkwaliteitsplan. Een vastgesteld beeldkwaliteitsplan kan uiteindelijk onderdeel worden van de welstandsnota of het bestemmingsplan.

Advies nodig?

Heb je advies nodig of wil je specifieke informatie? Neem dan contact met ons op!

Contact