Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke Ordening reguleert het spanningsveld tussen de beschikbare ruimte en de wensen en eisen vanuit de samenleving. De verschillende overheden stellen beleidsmatig de richting vast op welke wijze deze ruimte ingevuld kan worden. Hierin spelen verschillende belangen, zowel publiek als privaat. Er is ruimte voor natuurontwikkeling, infrastructuur en bedrijventerreinen, maar ook voor recreatie en wonen. Dit alles wordt vastgelegd in verschillende visies en plannen en wordt uiteindelijk juridisch vervat in een bestemmingsplan. Een particulier initiatief kan door een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging mogelijk worden gemaakt.

Buro Stedenbouw begeleidt u bij de realisatie van uw plan. Samen met u kijken we naar de te volgen weg en nemen u aan de hand mee om zo efficiënt mogelijk van plan tot realisatie te komen. We hebben veel ervaring met het schrijven van bestemmingsplannen, projectbesluiten, ruimtelijke onderbouwingen en het opstellen van planregels en verbeeldingen volgens de SVBP / IMRO 2012 standaard.

Met de volgende diensten kunnen wij u ondersteunen:

  • Als u bijvoorbeeld meerdere woningen of bedrijfsgebouwen wilt bouwen of uitbreiden dan krijgt u te maken met een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan wordt benoemd welk gebruik van gronden en gebouwen zijn toegestaan en welke bouwmogelijkheden er bestaan voor het gebied. Buro Stedenbouw helpt bij op opstellen van een (vernieuwd) bestemmingsplan en de procedure die daarbij komt kijken. Wij vertalen uw ideeën in een plan welke voldoet aan de gestelde eisen. In deze plannen gaan wij ook in op aspecten zoals bodemkwaliteit, archeologie e.d. De benodigde onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met de overige bedrijven binnen DAGnl.

  • Soms hoeft u geen nieuw bestemmingsplan te maken, maar kunt u ook met een omgevingsvergunning afwijken van een bestaand bestemmingsplan. Daarvoor is een ruimtelijke onderbouwing of motivatie nodig. Hierin wordt onderbouwd waarom het initiatief past in een goede ruimtelijke ordening.

  • Bij de start van de planvorming kunnen we middels een planologische QuickScan in kaart brengen wat de haalbaarheid van een plan is. Niet alles is zonder meer mogelijk, om hobbels later in het proces zo veel mogelijk weg te nemen is het goed om vooraf in kaart te brengen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. We streven een zo goed mogelijk, maar altijd een haalbaar plan na.

  • Op het gebied van milieukundige onderzoek ten behoeve van bijvoorbeeld een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing kan Buro Stedenbouw u bijstaan. Onze collega’s binnen DAGnl verzorgen de coördinatie van de benodigde milieukundige onderzoeken.

Advies nodig?

Heb je advies nodig of wil je specifieke informatie? Neem dan contact met ons op!

Contact